MERKEZİN AMAÇLARI VE FAALİYET ALANLARI

1.Aşağıdaki kriterlere göre Derneğin teknik olarak kişiselleştirilmiş desteğine erişim yetkisine sahip olacak girişimcileri belirlemek, analiz etmek ve seçmek: Girişimcilik ve liderlik ruhu, iş yaratmak için potansiyele sahip büyük büyüme oranları ile ticari bir işletme geliştirme, sosyal sorumlulukları ve uluslararası piyasalarda rekabet etme becerisinin gösterilmesi; Üyelerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, derneğin faaliyetlerinden yararlandırmak,

2.Öğrenciler, iş adamları, yatırımcılar, akademisyenle ve diğer sivil toplum örgütleri için birleşme platformları ve (konferanslar, toplantılar ve diğer faaliyetler gibi) eğitimsel programlar geliştirmek, sponsorluğunu yapmak ve organize etmek,

3.Konser, Defile, Kokteyl, Kermes, Kurs, Seminer, Konferans ve Panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4.Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

5.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal iktisap ederek sosyal tesisler kurmak, eğitici, eğlendirici faaliyetlerde bulunmak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, oluşturmak,

6.Türkiye içinde ve dışında hükümet veya hükümet dışı kuruluşlarla ortak programlar yürütmek; KOSGEB ile beraber Kobilere ve girişimcilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermek, KOSGEB Desteklerinin danışmanlığını yapmak.

7.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 8.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

9.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

10.Girişimcilerin ticari planlarının geliştirilmesinde yol gösterici veya gönüllü danışman olarak yardımcı olmak isteyen kişileri işe almak, kuruluşlarla çalışma yapmak;

11.Derneğin faaliyetleri ve amaçları için maddi ve gayri maddi varlıklar kiralamak, satın almak, satmak veya kurmak;

12.Türkiye içerisinde Dernek için şube ve temsilcilikler kurmak;

13.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon ve konfedarasyon kurmak veya kurulu bir federasyona veya konfedarasyona katılmak,

14.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, Gelir getiren projeler, iktisadi işletmeler ve eğitim merkezleri kurmak ve işletmek; Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

15.Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;

16.Derneğin amaçları için gerekli veya uygun olarak addedeceği diğer tüm faaliyetleri Yönetim Kurulu vasıtasıyla gerçekleştirmek.

17.Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, kamu kurumları ve özel sektör ihalelerine girmek. Avrupa Birliği, SODES, İŞKUR, Dünya Bankası, Ulusal Ajans, GAP Kalkınma, TÜBİTAK, TEDGEM, Kalkınma Ajansları vb. Ulusal ve uluslararası finansman kaynaklı proje fonlarına, projeler hazırlamak ve ihalelerine katılmak.

18.Avrupa Referans Çerçevesi kapsamında tanımlanan temel niteliklerin geliştirilmesi, mesleki eğitim ve öğretim, temel becerilerin geliştirilmesi, iş yaratma, girişimcilik, meslek standartlarının geliştirilmesi, Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Hayat Boyu Öğrenme vb. konularda faaliyetlerde bulunmak, projeler hazırlamak.

19.Mesleki eğitim alanlara, mesleki eğitim uzmanlarına ve mesleki eğitim mezunu iş hayatında yer alan kişilere yönelik olarak Ulusal ve Uluslararası proje fonlarına proje teklifleri sunmak, bu projeleri uygulamak,

20.Mesleki eğitim almış insanların yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak gelişimlerini sağlamaya yardımcı olacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Bu amacı gerçekleştirmek için kamu, özel ve tüzel kurumlarla iş birliği yapmak. Eğitim, öğretim kurumları açmak, işletmek. ​

Misyonumuz

Derneğin amacı; Gelecek vaat eden girişimcilerin işletmelerini idare etme ve büyütme becerilerini geliştirmek için işletme öğrenimi, eğitim, yol gösterme, yardım ve ağ kurmak gibi imkanlarla girişimciliği teşvik ederek Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonomik gelişmeyi desteklemek. ​