‘‘GİRİŞİMCİLİK, LİDERLİK, EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA (CEODER) DERNEĞİ’’ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: DERNEĞİN ÜNVANI VE MERKEZİ

Derneğin adı ‘‘Girişimcilik, Liderlik, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’’. Kısa adı CEODER Derneği’dir (“Dernek”)

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI ERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 1. Amaç:

Derneğin amacı; gelecek vaat eden girişimcilerin işletmelerini idare etme ve büyütme becerilerini geliştirmek için işletme öğrenimi, eğitim, yol gösterme, yardım ve ağ kurmak gibi imkanlarla girişimciliği teşvik ederek Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonomik gelişmeyi desteklemek.

 1. Amaca ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler:

Bu amaca ulaşmak için Dernek aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirecektir:

 1. Aşağıdaki kriterlere göre Derneğin teknik olarak kişiselleştirilmiş desteğine erişim yetkisine sahip olacak girişimcileri belirlemek, analiz etmek ve seçmek: Girişimcilik ve liderlik ruhu, iş yaratmak için potansiyele sahip büyük büyüme oranları ile ticari bir işletme geliştirme, sosyal sorumlulukları ve uluslararası piyasalarda rekabet etme becerisinin gösterilmesi; Üyelerin sosyal, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, derneğin faaliyetlerinden yararlandırmak,

 

 1. Öğrenciler, iş adamları, yatırımcılar, akademisyenle ve diğer sivil toplum örgütleri için birleşme platformları ve (konferanslar, toplantılar ve diğer faaliyetler gibi) eğitimsel programlar geliştirmek, sponsorluğunu yapmak ve organize etmek,
 2. Konser, Defile, Kokteyl, Kermes, Kurs, Seminer, Konferans ve Panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 4. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal iktisap ederek sosyal tesisler kurmak, eğitici, eğlendirici faaliyetlerde bulunmak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, oluşturmak,
 5. Türkiye içinde ve dışında hükümet veya hükümet dışı kuruluşlarla ortak programlar yürütmek; KOSGEB ile beraber Kobilere ve girişimcilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermek, KOSGEB Desteklerinin danışmanlığını yapmak.
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 7. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 8. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 9. Girişimcilerin ticari planlarının geliştirilmesinde yol gösterici veya gönüllü danışman olarak yardımcı olmak isteyen kişileri işe almak, kuruluşlarla çalışma yapmak;
 10. Derneğin faaliyetleri ve amaçları için maddi ve gayri maddi varlıklar kiralamak, satın almak, satmak veya kurmak;
 11. Türkiye içerisinde Dernek için şube ve temsilcilikler kurmak;
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon ve konfedarasyon kurmak veya kurulu bir federasyona veya konfedarasyona katılmak,
 13. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, Gelir getiren projeler, iktisadi işletmeler ve eğitim merkezleri kurmak ve işletmek; Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 14. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;
 15. Derneğin amaçları için gerekli veya uygun olarak addedeceği diğer tüm faaliyetleri Yönetim Kurulu vasıtasıyla gerçekleştirmek.
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, kamu kurumları ve özel sektör ihalelerine girmek. Avrupa Birliği, SODES, İŞKUR, Dünya Bankası, Ulusal Ajans, GAP Kalkınma, TÜBİTAK, TEDGEM, Kalkınma Ajansları vb. Ulusal ve uluslararası finansman kaynaklı proje fonlarına, projeler hazırlamak ve ihalelerine katılmak.
 17. Avrupa Referans Çerçevesi kapsamında tanımlanan temel niteliklerin geliştirilmesi, mesleki eğitim ve öğretim, temel becerilerin geliştirilmesi, iş yaratma, girişimcilik, meslek standartlarının geliştirilmesi, Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Hayat Boyu Öğrenme vb. konularda faaliyetlerde bulunmak, projeler hazırlamak.

 

 1. Mesleki eğitim alanlara, mesleki eğitim uzmanlarına ve mesleki eğitim mezunu iş hayatında yer alan kişilere yönelik olarak Ulusal ve Uluslararası proje fonlarına proje teklifleri sunmak, bu projeleri uygulamak,

 

 1. Mesleki eğitim almış insanların yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak gelişimlerini sağlamaya yardımcı olacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Bu amacı gerçekleştirmek için kamu, özel ve tüzel kurumlarla iş birliği yapmak. Eğitim, öğretim kurumları açmak, işletmek.
 2. Faaliyet Alanları: Derneğin faaliyetleri Ekonomik ve Sosyal Gelişim ve Eğitim ve Öğrenim alanlarındadır.

MADDE 3: DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK PROSEDÜRLERİ

 1. Üyeliğe Seçilebilme Şartları:
 2. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ile tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 3. Yabancı Tüzel kişiler İçişleri Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla üye olabilirler.
 4. Türk uyruklu olmayan ancak Türkiye’de ikamet hakkına sahip gerçek kişiler asli üye olabilirler.
 5. Türk uyruklu olmayan ve Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan gerçek kişiler onursal üye olabilirler. Toplumda bireysel ve ticari özellikleriyle tanınan ve Derneğe parasal ve/veya manevi destek veren iş adamları ve profesyonellere Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurula katılma yetkisine sahiptirler, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dört seneden fazla Yönetim veya Denetim Kurulunda asli üye olarak görev yapan kişilere otomatik olarak Onursal üyelik unvanı verilecektir.
 6. Üyelik Başvurusu:
 7. Asli üyelik sadece mevcut iki adet Asli üyenin aday göstermesi üzerine verilir ve her bir potansiyel üye Derneğin tüzüğünü kabul ettiklerini belirten bir başvuru formu doldurmak zorundadır. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir

MADDE 4: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Bir üyenin üyeliği, aşağıdaki hususların meydana gelmesi durumunda sona erecektir:

A- Üyenin ölümü veya iflası;

B- Üyenin yazılı istifa mektubu;

C- Aşağıda Madde 5’te belirtilen şekilde üyelikten çıkartılması.

Üyeliği sona eren gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşun adı ve adresi üyelik defterinden silinecek ve bu kişi/kuruluş, Derneğin aktifleri ile ilgili herhangi bir hak iddia edemeyecek veya Derneğin işleri ve faaliyetlerine diğer bir şekilde katılamayacaktır. Üyelikten istifa etmek, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

MADDE 5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE DİLEKÇE SÜRECİ

 1. Üyelikten Çıkarılma
 2. a) Türk kanunları uyarınca üye olma hakkının kaybı;
 3. b) Üyenin Derneğin tüzüğünü veya amaçlarını ihlal etmesi;
 4. c) Üyenin verilen görevlerden sürekli olarak kaçınması;
 5. d) Üyenin Dernek organlarının kararlarına uymaması ve;
 6. e) Ödeme yapılmadığına dair tebligatın teslim edilmesine karşın; vade tarihinden altmış (60) gün içerisinde üyelik ücretlerinin ödenmemesi.

Yukarıda belirtilen sebeplerden birinin varlığı halinde, üye Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkartılabilir ve bu karar üyenin Dernekte kayıtlı adresine tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

B- Üyeliği sona eren üyenin Derneğe karşı mali sorumlulukları;

 1. a) Dernekler Kanunu veya diğer Kanunlarda belirtilen yasal sebeplerle üyeliği sona erenler için yasal nedenin oluşum tarihinde,
 2. b) İstifa edenler için istifa beyanının Derneğe ulaştığı tarihte,
 3. c) Üyelikten çıkarılanlar için çıkarılma kararının kesinleştiği tarihte,
 4. d) Ölüm veya iflas hallerinde ölüm veya iflasın gerçekleştiği tarihte sona erer.

C- Dilekçe Süreci:

Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yapıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının çoğunluk oyu ile verir. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyeler, tebliğ edildiği tarihten sonraki on beş (15) gün içerisinde Yönetim Kurulunun kararına bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu dilekçe, Derneğin Madde 1’de belirtilen merkez adresinde Yönetim Kuruluna gönderilecektir ve en yakın Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Kararın iptali için yargı yoluna başvurulabilir.

 

MADDE 6: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıdakilerdir:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Haysiyet Divanı
 4. d) Denetim Kurulu

MADDE 7: GENEL KURUL TOPLANTILARI VE USULÜ

Genel Kurul olağan olarak 2 yılda bir Mart ayında toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun kararıyla veya asli üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine herhangi bir tarihte toplanır. Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir. Genel kurula katılmaya yetkili olarak belirlenen, üyelik defterinde isimleri bulunan asli üyeler ve onursal üyeler Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki yöntemle Genel Kurul toplantılarına davet edilir: Üyelere toplantıdan en az on beş (15) gün önce toplantı bildirilir. Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündem toplantıdan en az on beş (15) gün önce günlük gazete ve/veya yazılı olarak ve bunların yanı sıra elektronik posta, faks, telefon mesajı veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ve ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az ve altmış (60) günden fazla olamaz. Toplantı, gerekli toplantı nisabına erişilememesi dışında herhangi bir nedenden ötürü ertelenirse, bu durum ilk toplantı için kullanılan bildirim yöntemine uygun olarak toplantının ertelenme nedeni ile birlikte üyelere bildirecektir. İkinci toplantı ilk toplantıdan en geç altı (6) ay sonra gerçekleştirilecektir. Üyeler ikinci toplantıya da bir önceki paragrafta belirtilen esaslara göre davet edilecektir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

MADDE 8: TOPLANTI NİSABI

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.

MADDE 9: TOPLANTI PROSEDÜRÜ

Genel Kurul toplantıları davetiyelerde belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

 

MADDE 10- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 

Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanma hakkına sahip olmak için asli üyelerin içinde bulunulan sene ve önceki seneler için tüm üyelik ücretlerini ödemiş olmaları gerekmektedir.

MADDE 11: GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Genel Kurul tarafından aşağıda belirtilen hususlar ele alınacak ve karara bağlanacaktır:

 1. Derneğin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçimi.
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların müzakere edilmesi.
 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin olduğu gibi kabul edilmesi veya değiştirilmesi.
 5. Yönetim Kurulunun yükümlülüklerinden ibra edilmesi.
 6. Yönetim Kuruluna Dernek adına gayrimenkul alınması/satılması, kiralanması/kiraya verilmesi yetki verilmesi
 7. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirilmesi.

MADDE 12: YÖNETİM KURULU

 1. a) Dernek Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. Yönetim Kurulu Yedi (7) adet asli üye ve yedi (7) adet yedek üyeden oluşacak ve 2 yıl süre için Genel Kurul tarafından seçilecektir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, genel sekreter, Mali sekreter, Eğitim ve sosyal işler sekreteri, dış ilişkiler ve basın sekreteri ve çalışma komitelerini belirler. Görevi sona eren üyeler tekrardan seçilebilirler. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:
 2. Derneği temsil etmek veya bir veya birden fazla üyeyi Derneği temsil etmek üzere tayin etmek.
 3. Derneğin gelir ve giderlerini tutmak, bir sonraki dönem için bütçe çıkartmak ve bütçeyi Genel Kurulun onayına sunmak.
 4. Derneğin günlük faaliyetlerinin yönetimi için İdari Müdür ve diğer kişileri tayin etmek veya tutmak.
 5. Dernek için yasal, mali ve diğer herhangi bir hususta danışman veya avukat tutmak.
 6. Kamu eğitimi ve bilgilendirilmesi için programlar geliştirmek ve yürütmek.
 7. Derneğin ihtiyaç duyduğu yeni gayrimenkulleri kiralamak veya satın almak veya teminat göstermek, Derneğin mevcut gayrimenkullerinin kiralanması veya satılması veya yeni borç altına girmesi için Dernek adına İdari Müdür veya diğer bir görevliyi anlaşma imzalamak için yetkilendirmek.
 8. Derneğin işlemleri ile ilgili talimatlar hazırlamak.
 9. Derneğe yeni üyeler kabul etmek ve dernekten üye çıkartmak.
 10. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde diğer yerlere şubeler açmak ve şubeler ile ilgili gerekli işlemleri yürümek için temsilci tayin etmek.
 11. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde diğer yerlere temsilcilikler açmak ve temsilcilikler ile ilgili gerekli işlemleri yürümek için temsilci tayin etmek.
 12. Yasalar ve Derneğin tüzüğünün izin verdiği ve gerektirdiği diğer tüm görevleri gerçekleştirmek.
 13. İktisadi işletme kuruluş, yönetim ve tasfiye kararlarını almak ve yürütmek. Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları için yapılacak çağrılarda toplantının yeri, tarihi ve saati belirtilecek ve toplantıdan en az on (10) günce elektronik posta, faksla veya mektupla gönderilecektir. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar; Yönetim Kurulu üyelerinden toplantıda mevcut bulunanların çoğunluğunun oyuyla alınacaktır. Oyların müsavi olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu belirleyici olacaktır.
 14. Dernek üyelerinden alınan aidat miktarını belirlemek.

Yönetim Kurulun Yedek Üyelerden Oluşturulması: Yönetim Kurulu üye sayısı Yedinin (7) altına düşerse, yedek listesinden seçilme sırasına göre yeni üye atanacaktır. Yedek üye, değiştirilen Kurul üyesinin kalan görev süresi boyunca görevde kalacaktır.

 1. b) Dernek Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. Derneği yurt içinde ve yurt dışında her türlü toplantı ve kurullarda temsil etmek veya temsilci göndermek.
 2. Dernek yönetim kuruluna, temsilciler kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
 3. Dernekteki bürolarda yürütülen her türlü iş ve işlemleri incelemek ve denetlemek.
 4. Dernek adına basın toplantısı yapmak, beyanatta bulunmak ve yanlış haberleri tekzip etmek.
 5. Yönetim kurulunun diğer ilgili üyeleri ile birlikte yazışmaları, muhasebe ve muamele evrakını imzalamak.
 6. Mali mevzuata uygun olarak harcamaları kontrol etmek ve banka çeklerini imzalamak.
 7. Diğer dernekler veya STK ile derneğimizle ilgili koordinasyonu sağlamak, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi vermek ve çalışmalar için görevlendirmeler yapmak.
 8. Derneğimizin temel ilke ve hedeflerinin, 21’inci Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için; uygulamada ortaya çıkan eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkları tespit etmek, gelişen eğitim teknolojisi ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol göstermek, görüş ve önerilerde bulunmak.
 9. Dernek adına çıkarılan tüm yayınların sahibi olarak sorumluluk almak.
 10. Yönetim kurulunun vereceği yetki çerçevesinde; konser, tiyatro, sergi, seminer, panel, konferans ve benzeri organizasyonları yapmak.
 11. Ziyaret, kutlama, tebrik, taziye ve bunun gibi sosyal etkinliklere katılmak.

 

 1. c) Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 2. Dernek başkanın bulunmadığı zamanlarda, dernek başkan vekili olarak başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenmek.
 3. Derneğin gelen-giden evrakını ve arşiv işlerini yürütmek.
 4. Derneğin idari işlerini yürütmek, demirbaş ve kırtasiye gibi alımlarını yapmak.
 5. Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında sorumluluk yüklenmek.
 6. Büro çalışanlarıyla ilgili mevzuatı uygulamak.
 7. Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlamak.
 8. Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek.
 9. Kendisine bağlı büroların ve sekretaryaların çalışmalarını düzenlemek.
 10. Yönetim kurulunun vereceği, görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak.

 

 1. d) Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 2. Derneğin muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.
 3. Düzenleyeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunmak.
 4. Gelirlerin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini, her türlü sağlık, sigorta ve vergilerin yatırılmasını sağlamak.
 5. Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları başkanla birlikte imzalamak.
 6. Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığını takip etmek ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak.
 7. Hesapları her an denetime hazır bulundurmak.
 8. Üyelikle ilgili işlemleri yürütmek, üyeliği kesinleşenlerle üyelikten çekilenlerin belgelerini ilgili mercilere göndermek, üye envanteri çıkarmak ve üyelik arşivini düzenlemek.
 9. Üye aidatlarını makbuz karşılığı toplayıp, derneğin hesabına yatırmak.
 10. Başkan ile birlikte bankadan para çekmek veya yatırmak.
 11. Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek.
 12. Yönetim kurulunun vereceği, görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak.

 

 1. e) Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 2. Eğitim programlarını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 3. Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.
 4. Önemli gün ve haftalarda derneğin sosyal ve kültürel etkinliklerini planlamak ve uygulamak.
 5. Eğitim faaliyetlerinde televizyon, radyo, gazete, dergi, broşür, kitap gibi yayın araçlarından yararlanmak ve bu konuda arşiv oluşturmak.
 6. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için araştırmalar yapmak ve merkez yönetim kuruluna sunmak.
 7. Eğitim amaçlı seminer, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek ve bunlara başkanlık etmek.
 8. Derneğin faaliyetleri ile ilgili üyelerden gelen problemlere, aksaklıklara ve şikayetlere çözüm bulmak.
 9. Derneğin faaliyetlerine ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek.
 10. Mevzuattaki değişmeler ve gelişmeler sonucu yapılması gereken yeni düzenlemeler hakkında yönetim kuruluna bilgi sunmak.
 11. Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli yürütmek.
 12. Yönetim kurulunun vereceği, görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak.

 

 1. f) Dış İlişkiler ve Basın Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 2. Derneğin program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak.
 3. Yayın çalışmaları için gereken maddî ve teknik imkanları hazırlamak ve yeterli ödeneğin bütçeye konulması için öneride bulunmak.
 4. Ulusal ve uluslararası radyo, televizyon ve basın organları ile iletişimi sağlamak.
 5. Basın toplantıları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 6. Dernek başkanının basın toplantılarını organize etmek ve basın bildirisi hazırlamak.
 7. Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer dernekler ve sivil toplum örgütleri ile iletişimi sağlamak.
 8. Dernek adına; üyelerine, diğer kişi ve kuruluşlara kutlama, taziye, tebrik ve benzeri ziyaretlerde bulunmak.
 9. Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli olarak yürütmek.
 10. Yönetim kurulunun vereceği, görev alanıyla ilgili diğer işleri yapmak.

 

 

MADDE 13: HAYSİYET DİVANI

Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen beş (5) asil üyeden meydana gelir ve Yönetim Kurulu dönemi boyunca iki (2) yıl görev yapar. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar. Haysiyet Divanı, derneğin amacına aykırı davrananlar hakkınca tatbikat açar. Haysiyet Divanının ihraç kararları Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

MADDE 14: DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından tayin edilecek ve üç (3) asli üye ve üç (3) yedek üyeden oluşacaktır. Denetim Kurulu üyeleri iki (2) yıl süre ile görev yapacaktır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında sunulacak yıllık denetimleri gerçekleştirmek.
 2. Derneğin işlemlerinin işbu tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 3. Derneğin defter ve kayıtlarının uygulanacak kanunlara göre tutulduğunu teyit etmek.

MADDE 15: DERNEĞİN GELİRLERİ

Dernek aşağıdaki gelir kaynaklarına sahiptir ve Derneğin tüm giderleri aşağıdaki kaynaklar kullanılarak ödenecektir:

 1. a) Asli üyelik ücretleri,
 2. b) Bağışlar ve yardımlar;
 3. c) Sponsorluk gelirleri,
 4. d) Dernek tarafından organize edilen faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. e) Banka mevduatları ve Dernek aktiflerinden elde edilen gelirler,
 6. f) Derneğin iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler,
 7. g) Diğer gelirler.

MADDE 16: GELİRLERİN TOPLANMASI VE GİDERLERE DAĞITILMA PROSEDÜRLERİ

Derneğin gelir ve giderleri, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şekle uygun hazırlanan ve İl Dernekler Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra kullanılan makbuz ve diğer belgelere kaydedilecektir. Dernek bir banka hesabı açacak ve mali işlemlerini bu hesap aracılığıyla gerçekleştirecektir. Bankaya yapılan veya banka aracılığıyla alınan ödemeler banka makbuzları ve cari hesap dökümleri kullanılarak kaydedilecektir. Dernek gelir ve giderleri ilgili defterlere kaydedilecektir. Dernek tarafından gelir ve giderlerin kaydedilmesi için kullanılan makbuzlar, gider makbuzları ve diğer belgeler beş (5) yıl veya Türk kanunları uyarınca daha uzun süre saklanacaktır. Ücret ve bağış toplama yetkisi Dernek adına ücret ve bağış tahsil edecek kişileri Yönetim Kurulu belirleyecektir. Bu kişiler adına bir yetki belgesi (“Yetki Belgesi”) düzenlenecektir. Yetki Belgesi, ilgili kişinin kimlik bilgileri, imzası ve fotoğrafını içerecek ve üç nüsha olarak hazırlanacaktır. Yetki Belgesinin bir nüshası ilgili hükümet makamlarına arz edilecektir. Ücret tahsil etme yetkisine sahip kişiler, anılan Yetki Belgesinin bir nüshası ilgili hükümet makamına arz edildikten sonra tahsil etmeye başlayabileceklerdir. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi ve iptal edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere tabidir ve bunlara göre gerçekleştirilecektir.

MADDE 17: YURT DIŞINDAN YARDIM TOPLANMASI

Yardım toplanmasıyla ilgili yerel idari makamlara bildiri gönderilecektir. Nakdi yardımlar sadece bankalar aracılığı ile alınabilir.

MADDE 18: DEFTERLER VE KAYITLAR

Derneğin defter ve kayıtları derneklerle ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca tutulacaktır. Defterler Türkçe olarak tutulacak ve İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili noter tarafından onaylanacaktır. Dernek yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Ocak ayı sonuna kadar Valiliğe iletecektir.

MADDE 19: İÇ DENETİM

İç denetimler Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya bağımsız denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, Denetim Kurulunun denetleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

MADDE 20: BORÇLANMA PROSEDÜRLERİ

Amacını gerçekleştirmek için Dernek, gereken zamanlarda Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 21: ŞUBE AÇILMASI

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen üç (3) Yönetim Kurulu üyesinden oluşan kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 22: ŞUBENIN ORGANLARI VE ŞUBEYE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları,

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu ve

3- Denetim Kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek, denetim kurulu ise üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilecektir. Şubenin olağan genel kurul toplantıları, merkez olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun kararıyla veya asli üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine herhangi bir tarihte toplanır. Şubenin organlarının görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de aynı şekilde uygulanacaktır. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilecektir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahip olacaktır. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılacaktır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 23: TEMSİLCİLİK

Faaliyetlerini seçilen diğer mahallerde gerçekleştirmek için Dernek, Yönetim Kurulunun çoğunluğunun katıldığı ve toplantı nisabına erişilen bir toplantıda, Yönetim Kurulu oy çoğunluğu ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce ilgili mahallerde mülki amirliğe sunulacaktır. Temsilcilikler genel kurula katılamaz.

 

MADDE 24: TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Derneğin tüzüğü, bu konunun Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine alınması ve asil ve onursal üyelerin toplantıdan en az on beş (15) gün önce haberdar edilmesi koşuluyla değiştirilebilir. Tüzükte yapılacak değişiklikler için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzükte değişiklik kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.  Derneğin Tüzüğünde yapılacak değişiklikler Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarına eklenecek ve Genel Kurul toplantısından sonraki otuz (30) gün içerisinde Mülki Amirliğe iletilecektir.

MADDE -25 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul’da seçilen üç (3) üyenin bir Komisyon olarak düzenleyeceği rapora göre ve bu üç (3) üyenin devir ve teslimleri yapmaları ile tasfiye tamamlanmış olur. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adı, önüne ‘tasfiye halinde’ ibaresi eklenerek kullanılacaktı. Tasfiye sonunda alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra, Tasfiye Kurulu, Derneğin tüm kayıtlarının silinmesi için Dernekler Müdürlüğüne bir bildiri gönderecektir. Tasfiye edilen derneğin belge ve defterleri son Yönetim Kurulu Üyeleri veya görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından beş (5) yıl saklanır.

MADDE 26: YASAL HÜKÜMLER

İşbu Tüzükte belirtilmeyen konularla ilgili olarak, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu birinci kitabında “Dernekler” başlığı altında belirtilen hükümler uygulanacaktır.