DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK PROSEDÜRLERİ

A. Üyeliğe Seçilebilme Şartları:

​1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ile tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

2. Yabancı Tüzel kişiler İçişleri Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla üye olabilirler.

3. Türk uyruklu olmayan ancak Türkiye’de ikamet hakkına sahip gerçek kişiler asli üye olabilirler.

4. Türk uyruklu olmayan ve Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan gerçek kişiler onursal üye olabilirler. Toplumda bireysel ve ticari özellikleriyle tanınan ve Derneğe parasal ve/veya manevi destek veren iş adamları ve profesyonellere Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurula katılma yetkisine sahiptirler, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dört seneden fazla Yönetim veya Denetim Kurulunda asli üye olarak görev yapan kişilere otomatik olarak Onursal üyelik unvanı verilecektir.

C. Üyelik Başvurusu:

​1. Asli üyelik sadece mevcut iki adet Asli üyenin aday göstermesi üzerine verilir ve her bir potansiyel üye Derneğin tüzüğünü kabul ettiklerini belirten bir başvuru formu doldurmak zorundadır. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir

MADDE 4: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

​Bir üyenin üyeliği, aşağıdaki hususların meydana gelmesi durumunda sona erecektir:

A- Üyenin ölümü veya iflası;

B- Üyenin yazılı istifa mektubu;

C- Aşağıda Madde 5’te belirtilen şekilde üyelikten çıkartılması.

Üyeliği sona eren gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşun adı ve adresi üyelik defterinden silinecek ve bu kişi/kuruluş, Derneğin aktifleri ile ilgili herhangi bir hak iddia edemeyecek veya Derneğin işleri ve faaliyetlerine diğer bir şekilde katılamayacaktır. Üyelikten istifa etmek, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE DİLEKÇE SÜRECİ

A. Üyelikten Çıkarılma

​a) Türk kanunları uyarınca üye olma hakkının kaybı;

b) Üyenin Derneğin tüzüğünü veya amaçlarını ihlal etmesi;

c) Üyenin verilen görevlerden sürekli olarak kaçınması;

d) Üyenin Dernek organlarının kararlarına uymaması ve;

e) Ödeme yapılmadığına dair tebligatın teslim edilmesine karşın; vade tarihinden altmış (60) gün içerisinde üyelik ücretlerinin ödenmemesi.

Yukarıda belirtilen sebeplerden birinin varlığı halinde, üye Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkartılabilir ve bu karar üyenin Dernekte kayıtlı adresine tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

B- Üyeliği sona eren üyenin Derneğe karşı mali sorumlulukları;

​a) Dernekler Kanunu veya diğer Kanunlarda belirtilen yasal sebeplerle üyeliği sona erenler için yasal nedenin oluşum tarihinde,

b) İstifa edenler için istifa beyanının Derneğe ulaştığı tarihte,

c) Üyelikten çıkarılanlar için çıkarılma kararının kesinleştiği tarihte,

d) Ölüm veya iflas hallerinde ölüm veya iflasın gerçekleştiği tarihte sona erer.

C- Dilekçe Süreci:

​Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yapıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının çoğunluk oyu ile verir. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üyeler, tebliğ edildiği tarihten sonraki on beş (15) gün içerisinde Yönetim Kurulunun kararına bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu dilekçe, Derneğin Madde 1’de belirtilen merkez adresinde Yönetim Kuruluna gönderilecektir ve en yakın Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Kararın iptali için yargı yoluna başvurulabilir.